Begeleiding bedrijfscertificering Veiligheid VCA Onderhoud

DOEL

Het onderhouden en begeleiden bij het jaarlijks onderhoud van uw VCA systeem. Tevens wordt er tegelijkertijd invulling geven aan de verplichte “aantoonbare” Mvk ( Middelbaarveiligheidskundige) ondersteuning voor het vaststellen van de functie gerelateerde risico’s.

INHOUD

In de RIE worden alle veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsrisico’s aan de hand van een vastgestelde systematiek geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico’s hebben betrekking op zowel de relevante administratieve processen (arbeidsinhoud en organisatie van de arbeid), als bedrijfsmatige processen (arbeidsomstandigheden).
Het Plan van Aanpak vormt de omslag hiervan, vertaald in termen van concrete maatregelen, alsmede het tijdsbestek waarbinnen deze maatregelen redelijkerwijs geïmplementeerd dienen te zijn.

UITVOERING

Voor een adequate uitvoering van de RIE is een geëigende aanpak, een daarop toegesneden systematiek, alsmede deskundigheid inzake de materie vereist. ARBO4ALL heeft een brede ervaring op dit gebied, en wil u hierbij graag van dienst zijn.
Voor een grondige inventarisatie is een representatief beeld van uw bedrijf noodzakelijk. Een inventarisatieonderzoek bestaat derhalve uit twee delen: een gesprek met de voor arbo verantwoordelijke persoon, en een rondgang door het bedrijf. In voorkomende gevallen kan een bezoek aan het werk op locatie(s) noodzakelijk zijn. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een rapportage gemaakt, alsmede een integraal voorstel Plan van Aanpak. Door ARBO4ALL uitgevoerde RIE’s zijn compleet en voorzien van de wettelijk verplichte toetsing. Daarmee heeft u een waardevol werkdocument met officiële status. Het rapport wordt met de opdrachtgever nabesproken.

KOSTEN

De kosten voor uitvoering van een RIE zijn afhankelijk van ondermeer de omvang van de organisatie en het eventuele aantal vestigingen. Prijzen worden per project vastgesteld. Ik kan u na een eerste gesprek een passend voorstel doen. (Michel Knijff – Middelbaar Veiligheidskundige & Opleidings-adviseur).