HOUTSTOFONDERZOEK

DOEL

Er kunnen stof- en/of rookmetingen en -onderzoeken vereist worden naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), aanvraag (actualisering) milieuvergunning, op aanvraag van medewerkers of derden, en dergelijke. Voorbeelden hiervan zijn: houtstofmeting, geluidsmeting, lasrookmeting, enzovoort. Ook deze metingen en onderzoeken kunnen worden gefaciliteerd door Arbo4all.

Inhoud

Bij een houtstofmeting wordt in principe het percentage aan houtstof gemeten waaraan een medewerker wordt blootgesteld gedurende zijn werkdag. Op basis van deze meting kan de ondernemer maatregelen treffen ter vermindering van de blootstelling aan houtstof.

Werkwijze

Aan afzuiginstallaties worden in de praktijk in de loop der tijd vaak wijzigingen uitgevoerd, er steeds meer machines op aangesloten. Van het oorspronkelijk ontwerp en werking blijft weinig meer over. Onvoldoende afzuiging is dan ook het gevolg. De noodzaak om alles maar te vervangen is niet altijd aanwezig.
In deze situatie onderzoekt Arbo4all de mogelijkheden van hergebruik van installatie onderdelen en optimalisatie van stofopvang. Veelal is dat ook mogelijk.
Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan het volgende traject worden doorlopen:
Inventarisatie en onderzoek bestaande installaties
Onderzoek emissiebeperking, stofbeheersing
Onderzoek hergebruik, uitbreidingsmogelijkheden.
Onderzoek optimaliseren stofopvang aan machines
Capaciteitsmetingen en berekeningen
Controle inspectie: leidingen, ventilator, filter, retourlucht, luchttoevoer
Onderzoek naar onbevredigend functioneren
Voorstellen oplossingen, plan van aanpak
Advisering aanpassingen en verbeteringen
Opleveringsinspectie

De kosten

Op basis van een “vrijblijvend” gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Hierbij is het noodzakelijk om uw bedrijf te bezoeken om een goede indicatie te krijgen van de omvang en wat nodig is ( geen kosten) . Op basis van ons bezoek krijgt u een offerte waarin het project + stappenplan wordt aangeboden.