ARBO Voorlichting & Onderricht

DOEL

Een belangrijk uitgangspunt bij het organiseren van gezond en veilig werk is het geven van voorlichting en instructie aan de medewerkers over een veilige en gezonde wijze van werken. Het doel van voorlichting en onderricht is het gedrag van de medewerkers beïnvloeden: het bewust worden van de juiste veiligheids- en gezondheidsmaatregelen en de veiligheid en gezondheid van het werk te waarborgen. Het gaat dan bij veiligheid om het toepassen van veilige werkwijzen, het correct omgaan met gevaarlijke stoffen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen. Bij gezondheid gaat het om het goed instellen van de werkplek, het gebruik van (til)hulpmiddelen. Voorlichting/onderricht is geen eenrichtingsverkeer: het geven van de voorlichting geeft geen garantie op gedragsverandering. De medewerkers moeten ook gemotiveerd zijn en overtuigd raken van de noodzaak.

Richtlijnen

Het geven van voorlichting en onderricht is als verplichting opgenomen in de Arbowet. Ook zijn de medewerkers verplicht mee te werken aan de gegeven voorlichting en het onderricht.
Het bedrijf is verplicht om de werknemers goed voor te lichten over het werk en de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s, zowel algemeen als specifiek. In de voorlichting moet ook aandacht gegeven worden aan de maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken en aan de wijze waarop deskundige ondersteuning in het bedrijf is geregeld.
Voorlichting en onderricht kan gegeven worden:
– Gebaseerd op de resultaten van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
– Als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
Als extra aandachtspunt voor medewerkers jonger dan 18 jaar.
– Over het gebruik van machines en gereedschappen volgens de gebruiksaanwijzing en gebruik van de noodzakelijk persoonlijke beschermingsmiddelen en toezicht op het juiste gebruik.
– Om medewerkers te wijzen op het gevaar van machines in de directe omgeving, ook als ze niet rechtstreeks gebruikmaken van deze machines.
Het bedrijf moet kunnen aantonen dat voorlichting en instructie hebben plaatsgevonden. Het bedrijf moet dus registreren wie welke voorlichting of instructie heeft ontvangen.
Arbo4All kan voorlichting en onderricht sessies voor uw medewerkers verzorgen. Op basis van onze ervaringen hebben wij een aantal standaard voorlichting sessie paraat zoals bijvoorbeeld de Toolboxmeetings. Daarnaast kunnen wij een sessie samenstellen die specifiek is gericht op situatie binnen uw bedrijf.