ONTRUIMINGSPLAN

DOEL

Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo beleid). Onderdeel van het Arbo beleid is het ontwikkelen van operationele bedrijfshulpverlening (BHV).BHV is van belang wanneer zich in of in de nabijheid van uw bedrijf, een ramp of anderszins een calamiteit voordoet, waardoor het noodzakelijk is dat het gebouw of het terrein zo snel en veilig mogelijk ontruimd wordt. Bij een ramp of calamiteit kan gedacht worden aan brand, een groot ongeval met chemische stoffen, een overval of bv een bommelding. Op dergelijke momenten moet duidelijk zijn wie de ontruiming in gang zet, hoe dat moet gebeuren, hoeveel mensen aanwezig zijn, waar deze mensen naar toe moeten gaan, wie hulpverleningsdiensten inschakelt, wie eerste hulp kan verlenen aan gewonden en wat zelf gedaan kan worden om de schade zo klein mogelijk te houden.

INHOUD

Operationele BHV voorziet primair in een georganiseerde en beheerste snelle en veilige ontruiming van een gebouw of terrein. Daartoe is een schriftelijk vastgelegd plan nodig, dat regelmatig op effectiviteit geëvalueerd wordt. Aan de hand van periodieke ontruimingsoefeningen kan de kwaliteit van het operationaliteits vereiste gemeten worden. Naast het ontruimen voorziet BHV in eerste hulpverlening en begeleiding, evenals mogelijkheden om schade te beperken, tot officiële hulpdiensten ter plaatse zijn..

UITVOERING

Op basis van een inventarisatie door de adviseur (MvK of Hvk) van ARBO4ALL wordt een concept calamiteitenplan opgesteld. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van BHV, beschikbaarheid van noodzakelijke middelen (EHBO- en blusmiddelen, communicatieapparatuur) (nood)uitgangen, ontruimingsplan, procedures (interne en externe melding, gas- en elektriciteit etc.), opgeleide BHV-ers, communicatielijnen, verslaglegging, evaluatie etc.Op basis van dit conceptplan geeft de opdrachtgever invulling aan de noodzakelijke voorwaarden. Vervolgens wordt het concept plan besproken en na mogelijke aanvullingen en/of wijzigingen, vastgesteld als definitieve versie. Het BHV-plan wordt daarna bekend gemaakt aan de medewerkers. Na een te plannen oefening wordt het plan geëvalueerd en eventueel aangepast. Daarna kan een onvoorbereide oefening plaatsvinden..

KOSTEN

Ondersteuning bij de opzet van bedrijfshulpverlening geschiedt per bedrijf of organisatie op basis van offerte. Ik kan u na een eerste gesprek een passend voorstel doen. (Michel Knijff – Middelbaar Veiligheidskundige & Opleidingsadviseur)