LASROOKONDERZOEK

DOEL

Allereerst, kan blootstelling worden voorkomen door de ontwikkeling van lasrook helemaal tegen gaan? Zo niet, dan moet de vrijkomende rook bij de bron worden aangepakt, wellicht ook door middel van ruimtelijke ventilatie. Adembescherming moet pas gebruikt worden als alle andere opties onvoldoende mogelijk zijn. In het algemeen wordt adembescherming alleen toegepast als een tijdelijke maatregel, maar er zijn omstandigheden waar, behalve ventilatie persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.

Inhoud

In het arbobesluit is opgenomen dat de werkgever altijd moet beschikken over een grenswaarde voor de stoffen waaraan zijn werknemers kunnen worden blootgesteld. Als de overheid geen grenswaarde heeft vastgesteld (publieke grenswaarde), moet de werkgever dat zelf doen (private grenswaarde).Voor de grenswaarde van lasrook van ongelegeerd staal geldt het advies van de Gezondheidsraad: met ingang van 1 januari 2007 1 milligram per m3 lucht mag bedragen (gemiddeld over een 8-urige werkdag).

Met ingang van 1 januari 2007 vallen de beleidsregels ten aanzien van de lasrook onder een ander wettelijk artikel: Beleidsregel 4.1c-5. In deze beleidsregel wordt verwezen naar de bekende praktijkrichtlijn “Beschrijving doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook en/of gassen afkomstig van lassen en/of verwante processen”, versie van 13 maart 2002, die geënt is op de MAC-waarde van 3,5 mg per m3.
De overheid gaat er van uit dat binnen de metaalbranche de sociale partners een zogenaamde Arbocatalogus opstellen. Deze catalogus bevat de maatregelen om aan de wettelijke grenswaarde te voldoen, ook al kan onderbouwd worden dat dat voorlopig niet anders kan dan door gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmaatregelen. De catalogus moet dan tevens voorzien in een plan van aanpak dat omschrijft hoe toegewerkt kan worden naar andere maatregelen dan persoonlijke beschermingsmaatregelen.

De Arbocatalogus moet door de Arbeidsinspectie globaal zijn getoetst.
De metaalbranche heeft, als onderdeel van de Arbocatalogus, de herziene praktijkrichtlijn (versie augustus 2006) het Ministerie van SZW ter globale toetsing aangeboden. Als grenswaarde geldt in deze versie nog steeds 3,5 mg lasrook per m3 lucht.

Werkwijze

Er zijn veel verschillende manieren om te meten , dus is het belangrijk om vast te stellen welke manier van meten/inventariseren nodig is. Veelal wordt er volstaan met een indicatieve meting.

De kosten

Op basis van een “vrijblijvend” gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Hierbij is het noodzakelijk om uw bedrijf te bezoeken om een goede indicatie te krijgen van de omvang en wat nodig is ( geen kosten) . Op basis van een gesprek (via telefoon of zo nodig komen wij bij u langs) krijgt u een offerte waarin het project + stappenplan wordt aangeboden.