WERKPLEKONDERZOEK

DOEL

Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandig-hedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan werknemers als gevolg van het werk worden blootgesteld, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WIA-instroom beperkt worden. Wanneer werknemers fysieke klachten hebben over hun werk, wellicht samengaand met arbeidsgerelateerd verzuim, kan worden aangenomen dat er sprake is van, letterlijk ziekmakende, factoren op de werkplek. Gericht werkplekonderzoek kan deze factoren, evenals mogelijke oorzaken daarvan, aan het licht brengen, op basis waarvan maatregelen ter verbetering getroffen kunnen worden. Zeker gezien gewijzigde Arbowet (per 1 juli 2017) kan een werkplek onderzoek een doorslaggevende factor zijn bij bv. een zieke medewerker. De Arbo arts heeft sinds de gewijzigde regelgeving het recht om de werkplek te kunnen bezoeken.

Inhoud

Gericht werkplek onderzoek richt zich op alle voorwaarden, die bijdragen aan een veilige en gezonde werkplek. Daarbij kan gedacht worden aan de beschikbaarheid en de staat van onder andere ruimte, meubilair, gereedschappen, apparatuur, hulpmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen. Tevens spelen omgevingsfactoren zoals luchtcondities (vochtigheid en tocht), licht, temperatuur, geluid, trillingen, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, evenals orde en netheid op de werkplek, een belangrijke rol. Daarnaast kunnen organisatorische onvolkomenheden, zijnde niet met het individuele werk verband houdende factoren, leiden tot arbeidsgerelateerde klachten en mogelijk verzuim..

Werkwijze

Gericht werkplek onderzoek is doorgaans een voortvloeisel uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Het kan echter ook vanuit preventief oogpunt worden uitgevoerd.
De adviseur (Mvk, HvK of Arbeidshygienist) onderzoekt aan de hand van een beproefde systematiek de betreffende werkplek(ken). De aanwezigheid van de betrokken werknemer(s) is daarbij van evident belang. Het onderzoek neemt (afhankelijk van het project) 2 tot 8 uur in beslag op locatie . Op basis van het onderzoek wordt schriftelijk gerapporteerd betreffende de bevindingen en analyse, alsmede de mogelijke maatregelen ter verbetering. Het rapport wordt met de opdrachtgever nabesproken..

De kosten

Op basis van een “vrijblijvend” gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Hierbij is het noodzakelijk om uw bedrijf te bezoeken om een goede indicatie te krijgen van de omvang en wat nodig is ( geen kosten) . Op basis van ons bezoek krijgt u een offerte waarin het project + stappenplan wordt aangeboden.