VEILIGHEIDSKUNDIG ONDERZOEK

DOEL

Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan werknemers als gevolg van het werk worden blootgesteld, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WAO-instroom beperkt worden.
Werknemers kunnen in hun werk blootstaan aan specifieke belastende factoren, waardoor met name risico’s ontstaan voor de gezondheid. Veiligheidskundig onderzoek kan beschouwd worden als een bijzondere vorm van werkplekonderzoek, en is gericht op deze specifieke factoren.

Inhoud

Bij veiligheidskundig onderzoek wordt op de betreffende werkplek(ken) in principe slechts één specifiek belastende factor kwalitatief en kwantitatief beoordeeld. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld geluidsbelasting, houtstofbelasting, kwartsstofbelasting en belasting door gevaarlijke stoffen.
Elk van deze onderzoeken vereist een specifieke aanpak, werkmethode en apparatuur en is puur technisch van aard.

Werkwijze

Veiligheidsonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd als vervolgonderzoek op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE), of door aanwijzingen van de Arbeidsinspectie en heeft derhalve een repressief karakter.
De consultant verricht het veiligheidsonderzoek op de daarvoor vastgestelde en verplicht te hanteren werkwijze. De aanwezigheid van de betrokken medewerker(s) kan hierbij van belang zijn. De duur van het onderzoek is afhankelijk van het soort onderzoek, alsmede van de omstandigheden waarin het onderzoek uitgevoerd moet worden.
Op basis van het veiligheidsonderzoek wordt een schriftelijke rapportage gemaakt met bevindingen, analyse, alsmede mogelijke maatregelen ter verbetering. Het rapport wordt met de opdrachtgever nabesproken.

De kosten

Voor de verschillende veiligheidsonderzoeken worden, onder voorbehoud, aparte standaardtarieven gehanteerd. Bel ons voor een prijsopgaaf.