RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RIE) EN PLAN VAN AANPAK

DOEL

Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan werknemers als gevolg van het werk worden blootgesteld, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WIA-instroom beperkt worden.

Werkgevers dienen daartoe zorg te dragen voor het inventariseren van deze risico’s. Concreet betekent dit dat een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd moet worden. Op basis hiervan wordt een Plan van Aanpak geformuleerd. Arbo4all is gespecialiseerd in o.a. de Bouw & productie & zorg sector. Daarnaast bedienen wij nog veel diverse bedrijfstakken (zoals kantoren, scholen, garages etc.).

INHOUD

In de RIE worden alle veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsrisico’s aan de hand van een vastgestelde systematiek (IMA methode) geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico’s hebben betrekking op zowel de relevante administratieve processen (arbeidsinhoud en organisatie van de arbeid), als bedrijfsmatige processen (arbeidsomstandigheden). Het Plan van Aanpak vormt de omslag hiervan, vertaald in termen van concrete maatregelen, alsmede het tijdsbestek waarbinnen deze maatregelen redelijkerwijs geïmplementeerd dienen te zijn.

UITVOERING

Voor een adequate uitvoering van de RIE is een geëigende aanpak, een daarop toegesneden systematiek, alsmede deskundigheid inzake de materie vereist. ARBO4ALL heeft een brede ervaring op dit gebied, en wil u hierbij graag van dienst zijn.

Voor een grondige inventarisatie is een representatief beeld van uw bedrijf noodzakelijk. Een inventarisatieonderzoek bestaat derhalve uit twee delen: een gesprek met de voor arbo verantwoordelijke persoon, en een rondgang door het bedrijf. In voorkomende gevallen kan een bezoek aan het werk op locatie(s) noodzakelijk zijn. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een rapportage gemaakt, alsmede een integraal voorstel Plan van Aanpak. Tussentijds zal er tevens (d.m.v. een enquête) een onderzoek gedaan worden naar de PSA (Psycho Sociale Arbeidsrisico’s) aspecten binnen het bedrijf.

Door ARBO4ALL uitgevoerde RIE’s zijn compleet en voorzien van de wettelijk verplichte toetsing. Daarmee heeft u een waardevol werkdocument met officiële status. Het rapport wordt met de opdrachtgever nabesproken.

KOSTEN

De kosten voor uitvoering van een RIE zijn afhankelijk van onder meer de omvang van de organisatie en het eventuele aantal vestigingen. Prijzen worden per project vastgesteld. De Veiligheidskundige van ARBO4ALL kan u na een eerste telefoon gesprek een passend voorstel doen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij uw bedrijf moeten bezoeken voor het opmaken van een maatwerk offerte (hiervoor rekenen wij geen kosten, alleen een kop koffie).
Basis kosten opstellen RI&E ( vanaf € 695,- )
Update RI&E ( €390 tot €690,- )
Toetsingskosten ( vanaf €125,- tot €350,- )