GELUIDSONDERZOEK

DOEL

De arbo-wetgeving stelt eisen aan de geluiddrukniveaus waaraan werknemers blootgesteld mogen worden. De werkgever heeft de plicht om het geluid op de werkplek te inventariseren. Indien het geluidsniveau op de werkplek hoger is dan 80 dB(A) dient de werkgever zijn personeel voor te lichten over de gevaren van schadelijk geluid en dienen passende (persoonlijke) gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld.

Inhoud

Bij hogere geluidsniveaus moet de werkgever maatregelen nemen om het geluid terug te brengen. Arbo4all kan de metingen en berekeningen verrichten waarna adviezen op maat kunnen worden gegeven.

Werkwijze

Het onderzoek word verricht conform NEN 3418. De geluidsniveaus in uw bedrijf worden bepaald door middel van metingen op oorhoogte van de werknemers. Afhankelijk van de fluctuaties in de geluidsdruk bedraagt de meettijd 60 tot 600 seconden. Bij de hout- en metaalbewerkende machines wordt in tweevoud een geluidsmeting uitgevoerd.
Voor de uitvoer van de geluidsmetingen wordt gebruik gemaakt van een type 1 geluidsmeter. Voor en na de metingen wordt de geluidsmeter geijkt met een gekalibreerde akoestische ijkbron.
De meetresultaten worden overzichtelijk weergegeven in een rapportage. In deze rapportage worden aan de hand van de bevindingen conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen waarborgen zijn de volgende procedures gevolgd ;
gebruik van een standaard operating procedure voor de uitvoering van de geluidsmetingen;
inzet van competente personen voor de uitvoering, data-analyse en rapportage.

De kosten

Op basis van een “vrijblijvend” gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Hierbij is het noodzakelijk om uw bedrijf te bezoeken om een goede indicatie te krijgen van de omvang en wat nodig is ( geen kosten) . Op basis van ons bezoek krijgt u een offerte waarin het project + stappenplan wordt aangeboden.