DE NIEUWE ARBOWET JULI 2017: WAT NU?

Het zat er natuurlijk al aan te komen maar nu is het zover, de nieuwe Arbo-wet die is verandert per 1 juli 2017. De verbintenis en betrokkenheid tussen werkgever en werknemer op het gebied van Arbodienstverlening wordt versterkt. Preventie is het sleutelwoord en de rol van de Preventiemedewerker krijgt een grotere betekenis bij het bepalen en uitvoeren van het arbobeleid. Ook de betrokkenheid bij het medezeggenschapsorgaan (bv. de OR of PvT) is in de nieuwe Arbo-wet versterkt. Daarnaast wordt het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.


Belangrijkste wijzigingen in de Arbo-wet
Medewerkers hebben directe toegang tot de bedrijfsarts via ‘open spreekuur’ of arbeidsomstandighedenspreekuur. Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Afspraken over arbodienstverlening liggen vast in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. Daarin staat in elk geval: – dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek – hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren – hoe de toegang is geregeld tot bedrijfsarts, preventiemedewerker en ondernemingsraad – hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion – hoe klachtenprocedures werken – hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.


Overige wijzigingen

De Inspectie SZW krijgt ruimere mogelijkheden voor sancties aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract beboeten. De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Ondernemingsraad en werkgevers moeten zich goed laten informeren over hun rechten en plichten bij de overeenkomsten met arbodienst-verleners.